Ważna wiadomość do wszystkich studentów z całego kraju!


Od 1 czerwca 2020 roku System OSA został oficjalnie otwarty dla każdego. Od teraz każdy może sprawdzać swoją prace dyplomową. Analiza dokumentu jest płatna, ale stawka jest konkurencyjna w stosunku do podobnych usług oferowanych na rynku polskim. Więcej informacji na https://portal.osaweb.pl/home

#PomagamUkrainie https://pomagamukrainie.gov.pl/

20. urodziny MUCI
zobacz prezentację!

ORPPD i JSA

W dniu 20 maja 2016 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Została ona podpisana przez prezydenta 22 czerwca 2016 r. Nowelizacja wydłuża, z 31 grudnia 2016 r. na koniec 2018 r., czas na przekazanie przez rektorów uczelni do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych danych dotyczących prac, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po 30 września 2009 r.

Regulację dotyczące działań antyplagiatowych zawierają się w przytoczonych niżej art. 167a-167c, zob. http://eckukr.ecuglo.lciqx.ccrn.nl4.gsr.awhoer.net/DetailsServlet?id=WDU20051641365.

Art. 167a.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej.
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna.
Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 167c ust. 1.
Art. 167b.

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych.
W repozytorium zamieszcza się:
tytuł pracy dyplomowej;
imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej;
imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej;
imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej;
nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej;
azwę uczelni;
datę zdania egzaminu dyplomowego;
nazwę kierunku studiów;
treść pracy dyplomowej.
W repozytorium nie zamieszcza się prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Dane, o których mowa w ust. 2, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni. Dostęp do danych przysługuje promotorowi pracy dyplomowej oraz Komisji. Rektor uczelni jest obowiązany do wprowadzenia pracy dyplomowej do repozytorium niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego.
Art. 167c.

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi Jednolity System Antyplagiatowy współpracujący z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz zapewnia uczelniom nieodpłatne korzystanie z tego systemu.
Opracowanie systemu, o którym mowa w ust. 1, i administrowanie tym systemem minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może zlecić instytutowi badawczemu, nadzorowanemu przez ministra właściwego do spraw nauki, którego przedmiot działania jest ściśle związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych, zapewniając środki finansowe na ten cel.